Tilbage til Om os!

Vedtægter

Vedtægter for ”Fjordlisten”

 

1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Fjordlisten.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
Foreningen er stiftet 27. juni 2016

2 – Formål:

Foreningens formål er, at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger for at fremme udvikling – herunder erhvervslivet, mangfoldighed, social ansvarlighed og indsatsen for natur og miljø.

3 Uafhængighed

Foreningen er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindinger.

4 – Medlemsforhold

Enhver borger, der ikke er medlem af et andet politisk parti/liste og som tilslutter sig foreningens partiprogram og holdninger, kan optages som aktiv eller passiv medlemmer af foreningen.
Er man ikke bosat i Aalborg kommune, kan man optages som passivt medlem. Som passivt medlem har man ikke stemmeret på årsmødet og kan ikke bestride bestyrelsesposter i foreningen.

5 Årsmøde:

Årsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes senest den 31. marts.
Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Stemmeret har fremmødte aktive medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

Dagsordenen skal mindst omfatte:

  • Valg af ordstyrer og referent.
  • Godkendelse af dagsorden.
  • Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Fastlæggelse af kontingent.
  • Behandling af indkommende forslag.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde, senest 10 dage inden afholdelse af årsmødet.

6 – Extraordinært årsmøde:

Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Den skal indkaldes, når mindst 25 % af vælgerforeningens aktive medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af emne til forhandling.

Et sådant årsmøde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er tilstillet formanden.

7 – Bestyrelse:

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.

På lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af afgrænsede opgaver.

8 Møder

Imellem årsmøderne indkalder bestyrelsen til medlemsmøder og offentlige møder om aktuelle politiske spørgsmål, og medlemmerne opmuntres til at samarbejde med kommunens øvrige borgere om lokale spørgsmål og om at udvikle forslag til kommunens politik.

9 – Regnskab og økonomi:

Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.

Foreningen tegnes økonomisk af formand og kassereren.

Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger samt fører regnskabet.

Regnskabet revideres af foreningens valgte revisor.

10 Eksklusion:

Såfremt et medlem af foreningen i afgørende spørgsmål modarbejder foreningens politik og virke, eller overtræder foreningens vedtægter, kan medlemmet efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på et ordinær eller ekstraordinær årsmøde, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for eksklusionen.

Bestyrelsens beslutning skal ske med 2/3 flertal og indstilling til eksklusion skal være opført som selvstændigt punkt i den på forhånd udsendte dagsorden.
Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusionen skal skriftligt meddeles det pågældende medlem inden indkaldelsen af det pågældende årsmøde.

11 – Vedtægtsændringer:

Forslag til ændringer i foreningens vedtægter skal fremgå af dagsordenen for det årsmøde, hvorpå de agtes behandlet og kan vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

12- Opløsning:

Forslag om ophævelse af foreningen skal være ledsaget af forslag om hvordan foreningens formue skal anvendes.

Beslutning om ophævelse skal bekræftes med mindst 2/3 flertal af de fremmødte på et efterfølgende møde indkaldt med mindst 3 ugers varsel.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/hvem-er-vi/vedtaegter/

%d bloggers like this: